Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Scutiri / reduceri de taxe 2017-2018

Vă informăm că în ședința de Senat din data de 28.09.2017 a fost aprobată Procedura de sistem SEAQ_PS_DE_04 privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ și vă transmitem următoarele informaţii privind scutirea şi reducerea taxelor aferente procesului de învăţământ:
Studenţii au dreptul să solicite în scris, pe baza unei cereri tip cu formularea motivaţiei,  în condiţiile prevăzute în procedură, reducerea, reeşalonarea şi scutirea de plată a taxelor sau a majorărilor de întârziere.

I. Scutiri ale taxelor aferente procesului de învăţământ

Pot fi scutiţi de taxă de şcolarizare, pe întreaga durată a unui ciclu de studii:


• studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi master cu frecvenţă;
• studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;

Actele necesare completării dosarului sunt, după caz:
− Cerere tip;
− Adeverinţă de la centrul de plasament;
− Copie după certificatele de deces ale părinţilor.

Cererea, împreună cu documentele justificative, se va înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se va depune la doamna secretar Monica Ursu (clădirea Rectoratului, etaj 3, birou D301) până la data de 16.10.2017.

Prorectorul S.S.V. va convoca Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza cererile pentru scutirea de taxă de școlarizare până la data de 30.10.2017. În cazuri excepționale (de exemplu: modificări ale situației familiale a studentului survenite pe parcursul anului universitar) se pot depune dosare ulterior termenelor prevăzute.
Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va notifica Direcţia Economică şi facultăţile cu privire la studenţii care fac obiectul deciziilor acestei comisii.

II. Reduceri ale taxelor aferente procesului de învăţământ

 1.  Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare cu 50% pentru un program de studii, copii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea:
  • cu vârsta până la 26 de ani (inclusiv), de la programe de studii de licenţă şi master cu frecvenţă;
  • cu vârsta până la 28 de ani (inclusiv), de la programe de studii de doctorat.

Actele necesare completării dosarului sunt:
− Cerere tip;
− Adeverinţa părintelui că este salariat al Universităţii din Oradea.

Cererea, împreună cu documentele justificative, se va înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se va depune la doamna secretar Monica Ursu (clădirea Rectoratului, etaj 3, birou D301) până la data de 16.10.2017.
Prorectorul S.S.V. va convoca Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza cererile pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 30.10.2017.
Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va notifica Direcţia Economică şi facultăţile cu privire la studenţii care fac obiectul deciziilor acestei comisii.

B. Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare până la 50%, pe întreaga durată a unui ciclu de studii studenţii consideraţi cazuri sociale:
• studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 26 de ani (inclusiv), de la programe de studii de licenţă şi master cu frecvenţă;
• studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 28 de ani (inclusiv), de la programe de studii de doctorat.

Actele necesare completării dosarului sunt, după caz:
− Cerere tip;
− Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 2);
− Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei de școlarizare;
− Adeverinţă de venit, de la locul de muncă a părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei de școlarizare;
− Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru reducerea taxei de școlarizare (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
− Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
− Adeverinţă de venit de la finanţe pentru solicitant și membrii familiei care nu au calitate de salariați/student/elev (părinți, frați majori care nu au calitatea de elev/student și fac parte din componența familiei);
− Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
− Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
− Copie după certificatul de deces al părintelui decedat;
− Copie sentinţă de divorţ;
− Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
− Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Dosarele se vor înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se vor depune la doamna secretar Monica Ursu (clădirea Rectoratului, etaj 3, birou D301) până la data de 16.10.2017.
Prorectorul S.S.V. va convoca Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza dosarele pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 30.10.2017.
Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va notifica Direcţia Economică şi facultăţile cu privire la studenţii care fac obiectul deciziilor acestei comisii.

C. Pot beneficia de reducerea taxei de şcolarizare până la 50% studenţii cu diagnostice medicale grave: studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu alte boli cronice care pot fi luate în considerare conform reglementărilor în vigoare.
Actele necesare completării dosarului sunt:
− Cerere tip;
− Adeverinţă medicală de la medicul specialist din specialitatea respectivă;
− Orice act care justifică situaţia medicală a studentului.

Dosarele se vor înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se vor depune la doamna secretar Monica Ursu (clădirea Rectoratului, etaj 3, birou D301) până la data de 16.10.2017.
Prorectorul S.S.V. va convoca Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza dosarele pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 30.10.2017.
Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va notifica Direcţia Economică şi facultăţile cu privire la studenţii care fac obiectul deciziilor acestei comisii.

III. Reduceri ale taxelor de şcolarizare pentru studenţii/absolvenţii Universităţii din Oradea care urmează un al doilea program de studii

Studenţii/absolvenţii Universităţii din Oradea care urmează un al doilea program de studii de acelaşi nivel (licenţă sau master) beneficiază, la cerere, de reducerea taxei de şcolarizare aferente cu 50% la unul dintre programele de studii aprobate prin Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, conform Anexei 3 la prezenta adresa.
Lista cu programele de studii de licență și master, la care se acordă reducerea taxei de școlarizare cu 50% , la cerere, pentru studenții / absolvenții Universităţii din Oradea, care parcurg, tot în cadrul Universităţii din Oradea, al doilea program de studii de acelaşi nivel (licenţă sau master) poate fi consultată și pe site-ul Universității din Orade www.uoradea.ro/ Info Studenți/ Taxe de școlarizare, link https://www.uoradea.ro/display13159.

În cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, reducerile se acordă pentru următoarele programe de studii:

 • Asistență socială
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar (extensia Beiuș)
 • Psihopedagogie specială
 • Sociologie
 • Resurse Umane.

        Cererile însoțite de documentele doveditoare (adeverințe, diplome etc.) vor fi depuse la secretariatele facultăților, până la data de 15 octombrie 2017.
        Secretariatele facultăților vor transmite, până la data de 20 octombrie 2017, către PSSV, toate cererile avizate de către decan, însoțite de un tabel centralizator.
        Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va analiza şi va aviza cererile până la data de 30 octombrie 2017.

IMPORTANT: Pentru anul universitar în curs termenul de plată pentru tranşa a doua a taxei de şcolarizare redusă cu 50%, pentru al doilea program de studii, este data de 10 ianuarie 2018, iar neplata taxei de şcolarizare până la acest termen atrage după sine majorări de întârziere. Neplata taxei de şcolarizare mai sus menţionate până la data de 31 ianuarie atrage după sine neacordarea în continuare a facilităţii şi recalcularea, începând cu luna februarie a anului universitar, a taxei de şcolarizare la cuantumul integral stabilit conform HS.

IV. Scutiri ale taxelor de şcolarizare pentru studenţii sportivi
Pot beneficia de scutire de taxă de școlarizare studenții sportivi componenți ai Clubului Sportiv Universitar Oradea și ai Asociațiilor Sportive ale Universității din Oradea:
Actele necesare completării dosarului sunt:
- Cerere tip;
- Copie după legitimarea la zi la CSU / ASFCUO;
- Adeverinţă de student de la secretariatul facultăţii / IOSUD.
Clubul Sportiv Universitar Oradea şi Asociaţiile Sportive ale Universităţii din Oradea vor întocmi și transmite listele nominale cu studenţii care pot beneficia de scutire de taxă.
Listele nominale și dosarele se vor înregistra la Registratura U.O. (clădirea Rectoratului, etaj 1) și se vor depune la doamna secretar Monica Ursu (clădirea Rectoratului, etaj 3, birou D301) până la data de 16.10.2017.
Prorectorul S.S.V. va convoca Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare care va evalua și aviza dosarele pentru reducerea de taxă de școlarizare până la data de 30.10.2017.
Comisia de reducere/scutiri taxe de şcolarizare va notifica Direcţia Economică şi facultăţile cu privire la studenţii care fac obiectul deciziilor acestei comisii.
Studenţii pot beneficia de oricare din aceste facilități o singură dată pentru același an de studiu în cadrul unui program de studiu. În cazul în care studentul repetă anul de studiu, nu mai poate beneficia de scutirea sau reducerea taxei de școlarizare pentru acel an.

You are here Stiri diverse Scutiri / reduceri de taxe 2017-2018