Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Admitere doctorat

Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat la Școala Doctorală de Sociologie în sesiunea septembrie 2016

Preambul
Admiterea la studiile universitare de doctorat în cadrul IOSUD Universitatea din Oradea se  desfăşoară în conformitate cu principiile, criteriile şi regulile generale înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, Ordinul MEN nr. 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind  organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, precum şi  cu prevederile comune din Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2015 valabilă la nivelul Universității din Oradea și publicată pe pagina web a universității.

I. Organizarea admiterii
Concursul de admitere se va desfășura într-o singură probă: interviul de admitere la Școala Doctorală de Sociologie.
În cadrul interviului candidații vor prezenta proiectul de cercetare doctorală și vor fi evaluați din punctul de vedere al cunoștințelor fundamentale teoretice și metodologice în sociologie.
Candidații vor înmâna comisiei de admitere, înaintea interviului, cel puțin un exemplar al proiectului de cercetare doctorală.

II. Notarea candidaților
Notarea candidaților se va face după următoarele criterii:
-    50% media mediilor generală a studiilor de licență și a studiilor de master (în cazul în care are mai multe astfel de diplome se calculează media folosind rezultatele cele mai bune)
-    25% nota proiectului
-    25% nota interviului

III. Proiectul de cercetare doctorală
Ghid orientativ pentru elaborarea proiectului de cercetare doctorală:
- proiectul trebuie să abordeze o temă de cercetare sociologică sau o temă de cercetare interdisciplinară în care elementul sociologic să fie predominant
- proiectul trebuie să enunțe clar următoarele elemente:
    - titlul și tema proiectului
    - obiectivul științific al proiectului
    - schiță a cadrului conceptual și teoretic al proiectului
    - activitățile de cercetare propuse
    - titlul preconizat al rezultatelor în termeni de referate de doctorat
    - calendarul preconizat al finalizării referatelor
    - propuneri de diseminare a rezultatelor prin participare la conferințe și publicații în jurnale științifice

Proiectul de cercetare doctorală trebuie să aibă  o lungime de minim 3-4 pagini A4, font 12 la un rând, TNR.

IV. Tematica și bibliografia interviului
Teme pentru examenul de admitere
-    Faptul social în concepția lui Emile Durkheim
-    Tipuri de solidaritate socială, anomia socială, distincția dintre normal și patologic (Emile Durkheim)
-    Acțiune socială, raționalitate, birocrație, autoritate, tip ideal în concepția lui Max Weber
-    Transformări în familia contemporană
-    Teorii sociologice privind comportamentele deviante
-    Sursele sociale ale rezultatelor școlare
-    Teorii privind determinarea socială a educabilității
-    Designul cercetării în sociologie
-    Conceptualizare, operaționalizare, măsurare
-    Indexuri, scale și tipologii
-    Ancheta și sondajul de opinie
-    Construcția chestionarului sociologic

Bibliografie
-    Babbie, E. 2010, Practica cercetării sociale, Polirom, pp. 135-337;
-    Durkheim, E., 2002, Regulile metodei sociologice, Polirom;
-    Durkheim, E. 1995, Formele elementare ale vieții religioase, Polirom
-    Chipea, F., 2000, Familia contemporană. Tendințe globale și confirgurații locale, Expert, București
-    Chipea, F.,1997, Sociologia comportamentului infracțional, ISOGEP-Euxin, București, pp. 29-65
-    Hatos, A., 2006, Sociologia educației, Polirom, Iași, pp. 175-219
-    Rotariu, T., Iluț, P., 1997, Ancheta sociologică și sondajul de opinie, Polirom, pp. 44-121

V. Calendarul admiterii

04 - 29 iulie şi 29 august – 16 septembrie 2016 – Înscrierea şi susţinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat;

13-29 iulie şi 6-15 septembrie 2016 – Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4;

19 septembrie 2016 – Colocviul de admitere la doctorat - la sala Practipass, clădirea Practipass, începând de la ora 9.00

20 septembrie 2016 - afișarea rezultatelor la avizierul Facultății de Științe Socio-Umane

21 septembrie 2016 – depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat

22 septembrie 2016 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații

23 septembrie 2016 – validarea de către CSUD a rezultatelor admiterii

23-29 septembrie 2016 – confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);

3 octombrie 2016 – înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD.

VI. Taxe
Taxa de înscriere la examen de admitere la studii universitare de doctorat:  150 lei

 

You are here Școala Doctorală de Sociologie Admitere doctorat