Despre revista / About the journal

Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistență Socială este o revistă ştiinţifică cu apariţie anuală ce oferă spațiu de publicare pentru materiale ştiinţifice din următoarele categorii:

 Studii ce includ date empirice obţinute în urma aplicării unei metodologii ştiinţifice adecvate, pentru explicarea  diverselor aspecte privind procesele sociale;

√ Sinteze teoretice și analize critice care evidenţiază caracterul cumulativ şi stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice într-un anumit domeniu;

√ Recenzii ale unor cărţi sau articole de specialitate cu impact considerabil la nivel paradigmatic;

√ Studii filosofice.

Revista găzduiește doar articole redactate în limba engleză, relevante pentru publicul țintă al revistei.

Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistență Socială este o revistă ştiinţifică cu acces liber, fiind disponibilă gratuit publicului. Sunt permise tuturor utilizatorilor citirea, descărcarea, copierea, distribuirea, tipărirea, căutarea sau link-ul la textele integrale ale articolelor, selecția pentru indexare, transferul ca date pentru software sau utilizarea lor pentru orice alt scop legal, fără restricții financiare, juridice sau tehnice. Pentru oricare dintre aceste situații, citarea trebuie să fie corectă și indicată în mod clar, incluzând titlul revistei, numărul volumului și numele autorului/autorilor.

Procesul de revizie este de tipul blind peer-review. Articolele trimise sunt evaluate independent de doi recenzori, aleși dintre membrii redacției sau invitați dintre specialiștii în domeniu. În urma acestui demers, autorul principal va primi unul din următoarele răspunsuri în ceea ce priveşte materialul: acceptat, revizie minoră, revizie majoră  sau respins. În caz de revizie, manuscrisul va fi retrimis autorului principal, împreună cu observaţiile şi sugestiile evaluatorilor.

Pentru indicații privind pregătirea manuscrisului, vă rugăm să accesați Instructiuni pentru autori

Revista Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistență Socială  este permanent deschisă pentru publicarea articolelor ştiinţifice și recenziilor care abordează subiecte actuale din domeniul științelor sociale. Revista nu percepe taxe pentru publicarea articolelor.

………………………………………………………………………………………………………………

Annals of the University of Oradea, Sociology – Philosophy – Social Work Fascicle is a yearly scientific journalthat offers publishing space for scientific papers in the following categories:

√ Studies that include empirical data obtained through the application of appropriate scientific methodologies in order to explain various aspects of social processes;

√ Theoretical syntheses and critical analyzes that highlights the cumulative nature and current state of scientific knowledge in a particular area;

√ Book and other scientific paper reviews with impact at the paradigmatic impact;

√ Philosophical studies.

The journal publishes only articles written in English, relevant to the target audience of the journal.

Annals of the University of Oradea, Sociology-Philosophy-Social Work Fascicle is an open access journal that offers free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers. For any of these situations, citations should be correctly and clearly indicated, including the title of the journal, serial number and the name of the author/authors.

All articles are evaluated through double-blinded peer review process. Submitted articles are evaluated independently by two reviewers selected from members of the editorial board or invited experts in the subject field. The lead author will receive one of the following answers regarding the material: accepted, minor revision, major revision or rejected. In case of revision, the manuscript will be sent back to the first author, along with comments and suggestions from the reviewers.

For guidelines on manuscript preparation, please access Instruction for Authors

The journal Annals of the University of Oradea, Sociology – Philosophy – Social Work Fascicle is always open to publish scientific articles and reviews that address current topics in field of social sciences. The journal does not charge authors for publishing.